Informare acordare autorizaţii temporare – produse de protecţie a plantelor – pentru combaterea dăunătorilor Phyllotreta spp. şi Phylloides spp.

 

În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maxim 110 zile a următoarelor produse MODESTO 480 FS (400 g/l Clotianidin + 80 g/l Beta-ciflutrin) şi NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru combaterea dăunătorilor de sol (Phyllotreta spp. şi Phylloides spp.), la cultura de rapiţă însămânţată în toamna anului 2016, furnizând informaţii detaliate privind situaţia de urgenţă.

În baza notificării s-a eliberat o autorizaţie temporară de 110 zile pentru fiecare din cele două produse menţionate anterior care expiră la data de 31.10.2016.

Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor, se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

 • Sămânţa tratată de rapiţă se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Phyllotreta şi Phylloides spp.;
 • Companiile vor comercializa produsele numai agenţilor economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai în instalaţii profesionale, cu personal calificat;
 • Operatorii economici care deţin staţii şi maşini de tratat seminţe trebuie să deţină autorizaţie de mediu şi un contract de prestări servicii cu un operator economic pentru neutralizarea ambalajelor şi a deşeurilor chimice rezultate în urma utilizării produselor de protecţie a plantelor la tratarea seminţelor;

 

 • Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat/agent economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 110 zile;
 • Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;
 • Însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente adecvate care să asigure un înalt grad de incorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;
 • În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi agenţii economici care deţin instalaţii de tratare a seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţa tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor;
 • Direcţia pentru agricultură şi oficiile fitosanitare vor înştiinţa în scris fermierii şi opratorii economici care deţin staţii/maşini de tratat seminţe că au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zona cu privire la perioada în care se vor derula acţiunile de tratat seminţe şi de semănat seminţele tratate cu unul din produsele menţionate anterior (MODESTO 480 FS şi NUPRID AL 600 FS) şi de asemenea că fermierii au obligaţia de a marca zonele însămânţate cu sămânţa tratată cu plăcuţe de avertizare;
 • Inspectorii fitosanitari din cadrul Oficiilor Fitosanitare, vor monitoriza întreaga acţiune, prin efectuarea de controale atât la locurile de tratare a seminţei cât şi în câmp la semănat, vor informa săptămânal Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară cu privire la derularea acestei acţiuni şi vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare în cazul nerespectării prevederilor prezentei note;
 • Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânţă tratată după data de 10.2016.
Postat în Anunturi

Documente suport pentru informarea fermierilor cu privire la accesarea masurilor compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in PNDR 2014-2020 si implementarea angajamentelor asumate in cadrul acestor masuri

Brosuri PNDR 2014-2020

Postat în Anunturi

Anunt informativ pentru operatorii din agricultura ecologica

Conform art. 2 alin. (1) din Ordinul MADR 1253/2013  operatorii în agricultura ecologică au obligaţia de a depune fişa de înregistrare a activităţii la Directia pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti pana la data de 16 mai 2016 ( inclusiv). 

(1^2) Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie.–––Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 987 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar.–––Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.

(10) Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:

a) contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;

b) abrogată;–––Lit. b) a alin. (10) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.438 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013.
c) declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
(10^1) Documentele prevăzute la alin. (10) pot fi depuse şi ulterior înregistrării fişelor de înregistrare prin modalităţile prevăzute la alin. (2^6), dar nu mai târziu de termenul-limită de înregistrare.–––-Alin. (10^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.017 din 14 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015.
Postat în Anunturi

Comunicat desemnare Administrator, conform Ordinului nr. 3060/2015

Prin Ordinul nr. 3060/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din data de 7 ianuarie 2016, au fost aprobate criteriile şi condiţiile pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora.
În vederea desemnării ca administrator, societăţile solicitante pot depune prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere, conform formularului din anexa nr.21 la ordinul menționat ,în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare.
Administratorul are atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora, potrivit dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea și a Normelor metodologice de aplicare.

http://www.madr.ro/licentiere-depozite/administrator.html

Postat în Anunturi

INDAGRA – Targul International de Produse si Echipamente in Domeniul Agriculturii, Horticulturii, Viticulturii si Zootehniei

Program manifestari conexe INDAGRA

28 octombrie – 01 noiembrie 2015

Miercuri, 28 Octombrie 2015

10:00-18:00 Pavilion C2, Stand 86-87
Inscrieri tombola VACUTA HOLLAND DAIRY HOUSE
Doriti sa castigati o vacuta adevarata?
HOLLAND DAIRY HOUSE pune la bataie o vacuta expusa pentru vizitatorii targului. Inscrierile au loc la stand pana pe 31.10.2015, ora 16.00.
Extragere pe 01.11.2015, ora 12.00, la stand.

10:00-18:00 Pavilion C1, Stand 28-29
Inscrieri tombola LUMEA SATULUI
Inscrierile se fac pe baza tichetelor distribuite de catre reprezentantii Lumea Satului in cadrul targului si depuse in urna din standul 28-29, Pavilion C1.
Extragerea va avea loc pe 31.10.2015, ora 13.30.

11:00-14:00 Pavilion C1, etaj
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Zootehnie – „Situatia actuala si perspectivele industriei nutreturilor combinate in Uniunea Europeana”
Prof.Dr. Pana Octavian
Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului – „Tehnologii pentru verificarea namolurilor de epurare in agricultura”
Sef Lucr.Dr. Dracea Dragos
Facultatea de Medicina Veterinara – „Medicina veterinara si securitatea alimentara”
Sef Lucr.Dr. Georgescu Mara

13:00-16:00 Sala Centrul de Presa
Business Development Group
13:00-13:30 Inregistrarea participantilor
13:30-14:00 Prezentare „Expertiza Casei Olandeze a Pomicultorului”
Membrii Clusterului
14:00-14:20 „Elemente fundamentale pentru succesul infiintarii unei livezi si managementul profitabil al acesteia”
reprezentant Wageningen Applied Plant Research Centre
14:20-14:40 „Modelul olandez de cooperare intre piata – cercetare – educatie” reprezentant Wageningen & NAK Tuinbouw
14:40 -15:10 „Dezvoltarea sectorului pomicol din Romania – de la factori favorabili la succes de piata” – cu sprijinul Universitatii de Studii Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti si al Institutului de Cercetare Dezvoltare in Pomicultura Maracineni
„Exemple de buna practica in productia si valorificarea fructelor in Romania”
15:10- 15:30 Discutii interactive: „Cele mai frecvente intrebari referitoare la succesul unui proiect de livada inclusiv lectii invatate din prima sesiune de aplicatii la noul sub”
Program tematic de pomicultura din cadrul PNDR 2014-2020, cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor centrale si locale, expertilor tehnici si consultantilor implicati in elaborarea proiectelor din domeniul pomiculturii.

Concluzii
Joi, 29 Octombrie 2015

09:00-13:00 Sala de Conferinte Madgearu
Camera de Comert Italiana pentru Romania
„Agricultura biologica in Roania: un mare viitor?”
Teme:
• Strategiile pentru dezvoltarea productiilor biologice in Romania
• Piata internationala a produselor biologice: o nisa de 100 Mld de Euro in continua expansiune
• Oportunitatile de dezvoltare a pietei bio. De la productia agricola la procesarea si vanzarea produselor: cazul Agricola Grains in Romania
• Strategiile celui mai mare cumparator de productii biologice in Romania
• Aspectele critice ale sistemului de certificare a produselor bio
• Inovatiile tehnice pentru productia agricola
• Cadastrarea terenurilor agricole: o prioritate pentru agricultura Romaniei

Deschidere conferinta:
Roberto Scagnoli – Presedintele CCIPR
Diego Brasioli – ambasadorul Italiei la Bucuresti
Interventii:
Daniel Constantin – Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Mihaela Ciuciureanu – Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene
Massimo Roncon – Presedinte, Agricola Grains
Oana Rogojina – Project Manager, Jantzen Development
Paolo Rocchi – Direttore Generale, Maschio Gaspardo Romania
Av. Lucian Cumpanasu – Cumpanasu & Dejescu, Law Partner
Aldo Cervi – Coordonator Departament Asociati Tehnici si Cercetatori, Federbio
Accesul la eveniment este pe baza de invitatie

10.00 – 12.00 H3, Sala 2
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnice – ANARZ
Intalnire de lucru cu crescatorii de taurine pentru carne. La aceasta dezbatere Domnul Giuseppe Panteleoni – CBS Genetics, va prezenta tehnologia de crestere si exploatare a rasei de taurine Limousine, precum si importante detalii legate de avantajele cresterii acestei rase.

10:00-18:00 Pavilion C2, Stand 86-87
Inscrieri tombola VACUTA HOLLAND DAIRY HOUSE
Doriti sa castigati o vacuta adevarata?
HOLLAND DAIRY HOUSE pune la bataie o vacuta expusa pentru vizitatorii targului. Inscrierile au loc la stand pana pe 31.10.2015, ora 16.00.
Extragere pe 01.11.2015, ora 12.00, la stand.

10:00-18:00 Pavilion C1, Stand 28-29
Inscrieri tombola LUMEA SATULUI
Inscrierile se fac pe baza tichetelor distribuite de catre reprezentantii Lumea Satului in cadrul targului si depuse in urna din standul 28-29, Pavilion C1.
Extragerea va avea loc pe 31.10.2015, ora 13.30.

11:00-14:00 Pavilion C1, etaj
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Horticultura
„Noutati in cultura ciresului”
Conf.Dr. Adrian Asanica
„Introducerea in sere a tehnologiilor bazate pe perlit”
Conf.Dr. Maria Elena Draghici, Ing. N. Somacescu
„Cooperarea cu specialistii in electronica – O solutie pentru rezolvarea unor situatii dificile din ferme si livezi”
Reprezentant Cluster ELINCLUS, Dr.Ing. Marian Velcea

12.00-14.00 Exterior, Platforma 12
RADIO ANTENA SATELOR
Realizare in direct emisiunea „Viata la tara”

Vineri, 30 Octombrie 2015

10:00-16:00 Sala Titulescu
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
“PNDR 2014-2020. Anul I de implementare; perspective 2015”

11:00-14:00 Pavilion C1, etaj
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
Prezentari ale unor cercetari recente in domeniul stiintelor agronomice

10:00-18:00 Pavilion C2, Stand 86-87
Inscrieri tombola VACUTA HOLLAND DAIRY HOUSE
Doriti sa castigati o vacuta adevarata?
HOLLAND DAIRY HOUSE pune la bataie o vacuta expusa pentru vizitatorii targului. Inscrierile au loc la stand pana pe 31.10.2015, ora 16.00.
Extragere pe 01.11.2015, ora 12.00, la stand.

15:00-17:00 Pavilion C1, etaj
Agribusiness Job
Conferinta „Provocariile pietei muncii in agricultura”
Speakeri: Marius Ogrezeanu si Andrei Oprea

10:00-18:00 Pavilion C1, Stand 28-29
Inscrieri tombola LUMEA SATULUI
Inscrierile se fac pe baza tichetelor distribuite de catre reprezentantii Lumea Satului in cadrul targului si depuse in urna din standul 28-29, Pavilion C1.
Extragerea va avea loc pe 31.10.2015, ora 13.30.

Sambata, 31 Octombrie 2015

10.00-14.00 Pavilionul C1, etaj, Stand 22
IPA S.A. CIFATT
„Brokeraje tehnologic si de afaceri” – intalniri de afaceri

10:00-18:00 Pavilion C2, Stand 86-87
Inscrieri tombola VACUTA HOLLAND DAIRY HOUSE
Doriti sa castigati o vacuta adevarata?
HOLLAND DAIRY HOUSE pune la bataie o vacuta expusa pentru vizitatorii targului. Inscrierile au loc la stand pana pe 31.10.2015, ora 16.00.
Extragere pe 01.11.2015, ora 12.00, la stand.

10.00 – 12.00 Sala Titulescu
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnice – ANARZ
Dezbatere stiintifica „Ameliorarea genetica a animalelor factor de progres in Zootehnie””
Vor prezenta lucrari:
• profesori universitari de la Universitatile cu profil agricol din Bucuresti si Timisoara
• reprezentanti ai institutelor de cercetare
• asociatii ale crescatorilor de animale

13:30 Pavilion C1, Stand 28-29
Extragere tombola LUMEA SATULUI

Duminica, 01 Noiembrie 2015

10.00 – 12.00 Exterior, Platforma 12, Ring demonstratii
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnice – ANARZ
Prezentare si premiere animale

12.00 Pavilion C2, Stand 86-87
Extragere tombola VACUTA HOLLAND DAIRY HOUSE
Compania HOLLAND DAIRY HOUSE pune la bataie o vacuta expusa pentru vizitatorii targului. Inscrierile au loc la stand pana pe 31.10.2015, ora 16.00.
Extragere pe 01.11.2015, ora 12.00, la stand.

ZILNIC
Exterior, Platforma 12, Ring demonstratii
Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnice – ANARZ
Prezentari ale animalelor expuse, licitatii de animale, demonstratii de echitatie si dresaj, etc.

Postat în Anunturi

Informare

In cadrul activitatii desfasurate de Directia pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti, in cursul lunii aprilie a.c., a fost initiata o actiune privind implementarea Legii nr. 145/2014- pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, ce a avut loc in Piata Titan 1 – sector 3, in data de 22.04.2015 .
La aceasta actiune au participat consilieri de specialitate din cadrul D.A.M.Bucuresti , producatori agricoli , cat si reprezentantul pietei sus mentionate.
Astfel, s-a stabilit un dialog cu producatorii agricoli , acestia fiind informati cu privire la obligativitatea detinerii, atat pe timpul comercializarii cat si pe timpul transportului marfii, a atestatului de producator si a carnetului de comercializare.
De asemenea, producatorii agricoli au fost consiliati asupra modului de etichetare a produselor supuse comercializarii.
Totodata, administratia pietei a fost informata ca procentul de alocare a spatiilor de vanzare rezervate in exclusivitate producatorilor agricoli, persoane fizice, detinatoare ale atetstatelor de producator si carnetelor de comercializare pentru valorificarea produselor agricole obtinute din gospodaria/ferma proprie , trebuie sa fie de minim 40% din toatalul spatiilor existente, lucru de altfel respectat intrucat procentul alocat acestora este mult mai mare.

Postat în Anunturi

Ordin nr. 724/1082/360 din 2013

ORDIN nr. 724/1082/360/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale

Postat în Anunturi

Informare : cursuri de formare profesionala

Formarea Profesională Continuă in industria procesarii fructelor si legumelor si industrii conexe

Patronatul din Industria de Conserve din Legume și Fructe și Conserve Mixte ROMCONSERV ( membru fondator OIPA PRODCOM LEGUME FRUCTE ) impreuna cu partenerul sau Instituto de Formacion Integral SLU Madrid deruleaza in perioada mai 2014-octombrie 2015 proiectul POSDRU/164/2.3/S/136259 „Formarea Profesională Continuă in industria procesarii fructelor si legumelor si industrii conexe ForCons”.

Proiectul isi propune ca obiectiv general cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii in regiuniile Nord-Vest, Vest, Sud- Vest, Sud, Bucuresti- Ilfov, Sud-Est, Nord-Est, Centru, prin facilitarea accesului angajatilor la servicii de formare profesionala continua in vederea obtinerii de catre acestia de calificari/recalificari care sa le ofere oportunitati crescute pe piata muncii, prin masuri active pentru dezvoltarea unor noi abilitati de mentinere pe piata muncii in sectorul procesarii fructelor si legumelor si industriilor conexe. Activitatile sunt concentrate in judetele: Iaşi, Călăraşi, Cluj, Tulcea, Arad, Neamţ, Harghita, Vâlcea, Bucureşti, Sibiu, Olt, Galaţi, Prahova, Argeş si Ialomiţa.

Ca parte a acestui proces, in perioada urmatoare vom organiza in judetul dumneavoastra urmatoarele cursuri de calificare:
Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve
Operator in prelucrarea legumelor si fructelor
Lucrator in agricultura si in gospodarie ecologica
Ciupercar
Pomicultor
Horticultor
Agricultor culturi de camp
Masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
Muncitor plantatii si amenajare zona verde

Cursurile sunt organizate gratuit de catre Patronatul Romconserv

Relatii la D-na Mihai Ana – 0729.894.712

Patronatul din Industria de Conserve din
Legume si Fructe si Conserve Mixte
ROMCONSERV

Str. Valter Maracineanu nr.1-3
Poarta 2, Etj.2, camera 187
sect.1
Bucuresti
telefon 021 314 97 24; telefon/fax 021 314 97 40
e-mail: patronat_romconserv@yahoo.com
romconserv@hotmail.com

Postat în Anunturi
Participarea ministrului Achim Irimescu la Consiliul Uniunii Europene (Agricultură și Pescuit)
Achim Irimescu a participat, în 18 iulie 2016, alături de […]
mar, 19 Iul 2016
Având în vedere apariția în presă a informațiilor potrivit cărora […]
vin, 15 Iul 2016
Evenimente de promovare a produselor alimentare româneşti la Bruxelles
Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, va participa la […]
vin, 15 Iul 2016
Participarea ministrului Achim Irimescu la întâlnirea cu anuală cu fermierii din Regiunea de Nord Est
 Participarea ministrului Achim Irimescu la întâlnirea cu anuală cu fermierii […]
joi, 14 Iul 2016
COMUNICAT DE PRESĂ
Participarea ministrului Achim Irimescu la întâlnirea cu fermierii din judeţul […]
mie, 13 Iul 2016
COMUNICAT DE PRESĂ
         Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării […]
vin, 08 Iul 2016